Własna firma kluczem do sukcesu

Image

Własna firma kluczem do sukcesu

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa
w partnerstwie z HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt: „Własna firma kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 6.3: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 29 roku życia zamieszkałych w mieście Konin, Turek i Koło w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych oraz tworzenia w nich miejsc pracy. Ponadto podniesienie zdolności do prowadzenia własnej firmy u 44 osób oraz założenie i prowadzenie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 35 osób.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe), osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami.
Projekt przewiduje: bezzwrotną dotację w kwocie do 21 000,00 zł, wsparcie pomostowe (do 12 miesięcy) w kwocie: 1 750,00 zł, profesjonalne szkolenia i doradztwo, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń oraz catering. Premiowane specjalnie są działalności z zakresu Smart Specialization i OZE.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 833 629, 12 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.09.2016-31.03.2018