Wsparcie kształcenia ustawicznego w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które odbywać się będą w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.

Poniżej przedstawiamy wykaz tematyk, które oferujemy:

1. „Poszerzanie kompetencji cyfrowych w zakresie sprzedaży internetowej – narzędzia cyfrowe w sprzedaży”:

 • umiejętność obsługi urządzeń i programów technologii cyfrowej w sprzedaży internetowej,
 • wykorzystanie cyfryzacji do inwentaryzowania asortymentu,
 • aktywność online– zastosowanie technologii cyfrowej w sprzedaży,
 • zarządzanie tożsamością cyfrową,
 • tworzenie bazy klientów dzięki programom lojalnościowym z uwzględnieniem RODO,
 • skuteczne sposoby „szukania” i bycia „odnalezionym” w Internecie – filtrowanie informacji i pozycjonowanie,
 • narzędzia służące ochronie bezpieczeństwa informacji klientów – tworzenie treści i bazy danych,
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu i przechowywaniu wszelkich danych osobowych klientów, kontrahentów i dostawców, serwisantów.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Rejestr Czynności Przetwarzania – obowiązek dokonywania elektronicznych zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku naruszenia bezpieczeństwa danych,
 • ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • problemy techniczne – rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów technologii cyfrowej oraz sprawnej współpracy z serwisami wsparcia technicznego,
 • innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowej w zdobywaniu nowych klientów – promowanie, zamieszczanie i porównywanie ofert.
 • budowaniu pozytywnego wizerunku sklepu,
 • wpływ sytuacji stresowych związanych z pandemią – wykorzystanie możliwości cyfryzacji transakcji jako metody minimalizowania ryzyka zakażeniem (płatność kartą, blikiem, zakupy online).

2. „Rozwój i doskonalenie kompetencji cyfrowych pracowników ds. rachunkowości, księgowości i samodzielnych księgowych”:

 • aplikacje i systemy cyfrowe wykorzystywane w zarządzaniu relacjami z klientami w zakresie rachunkowo-księgowym,
 • kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi rachunkowo-księgowym,
 • portale i media społecznościowe – jak ich używać z korzyścią dla biura rachunkowo-księgowego,
 • digitalna transformacja,
 • skuteczność narzędzi, metod i działań w biurze rachunkowo-księgowym uznawanych dotychczas za najlepsze – porównanie,
 • nowa jakość cyfrowej obsługi klienta w biurze rachunkowo-księgowym.

3. „Kompetencje cyfrowe w branży spedycyjnej”:

 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych jako wsparcie w transporcie i spedycji,
 • specjalistyczne aplikacje i programy jako narzędzia wspomagające w obsłudze transportu,
 • planowanie zakresu działań firmy z wykorzystaniem lokalizatorów GPS,
 • zwiększenie wydajności floty za pomocą aplikacji do kierowania kursami transportowymi,
 • tworzenie, przetwarzanie, bezpieczne przesyłanie i przechowywanie dokumentów spedycyjnych za pomocą narzędzi cyfrowych,
 • utrzymanie floty spedycyjnej w gotowości i sprawności z wykorzystaniem aplikacji rejestru pojazdów,
 • obsługa narzędzi rejestrujących obraz, dźwięk i lokalizację w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody kierowców oraz monitoring,
 • zapoznanie z ofertą rynkową w kategorii przydatnych programów, aplikacji, lokalizatorów, rejestratorów itp. w celu optymalnego dostosowania produktów do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • omówienie aspektów prawnych pracy spedytora w oparciu o konwencję CMR.

4.  „Zastosowanie nowych technologii w usługach gastronomicznych”:

 • komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji wykorzystywanych
  w gastronomii – informacja i zasoby – aktywność online,
 • praca kelnerów, barmanów i pomocy kuchennych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – netykieta,
 • zarządzanie tożsamością cyfrową, poszerzanie wiedzy i umiejętności kelnerów, barmanów i pomocy kuchennych w zakresie najnowszych trendów tej branży: podstawy working-flair, baristyka, burning drinks,
 • informacja – przeglądanie, szukanie i filtrowanie – umiejętność obsługi urządzeń i programów technologii cyfrowej. Umiejętność promowania i przyswajania treści dostępnych w sieci w zakresie oferty restauracji,
 • promocja usług gastronomicznych w mediach społecznościowych,
 • wystawianie, korekty faktur – finalizacja zamówienia,
 • kontrola form płatności przy realizacji zamówień,
 • ocena informacji i przyswajanych treści dostępnych w sieci pod kątem ewentualnego naruszania praw i godności drugiego człowieka – pracownika i klienta,
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu i przechowywaniu wszelkich danych osobowych klientów, kontrahentów i dostawców, w tym obowiązku podawania informacji osobom, których dane dotyczą,
 • Rejestr Czynności Przetwarzania – obowiązek dokonywania elektronicznych zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku naruszenia bezpieczeństwa danych,
 • rozwiązywanie problemów technicznych – rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów technologii cyfrowej,
 • kurs kalkulowania i zestawiania kosztów, oceniania i zamawiania surowców
  i półproduktów.

5. „Kompetencje cyfrowe wykorzystywane w branży budowlanej”:

 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aplikacji w branży budowlanej, obsługa urządzeń cyfrowych,
 • informacje i zasoby – aktywność online,
 • zarządzanie tożsamością cyfrową, wykorzystanie informacji niezbędnej w pracach budowlanych – szukanie i filtrowanie,
 • umiejętność obsługi urządzeń i programów technologii cyfrowej wykorzystywanych w budownictwie,
 • ochrona środowiska – jak branża budowlana może reagować na zmiany klimatu,
 • rozwiązywanie problemów technicznych – rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów technologii cyfrowej,
 • rozpoznawanie i uzupełnianie braków w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • wykorzystanie nowoczesnych aplikacji i programów do tworzenia projektów i wizualizacji realizowanych remontów, programy do aranżacji wnętrz,
 • Internet jako źródło inspiracji i wiedzy,
 • promocja usług budowlanych na firmowym funpage-u.

6. „Poszerzanie kompetencji cyfrowych – narzędzia cyfrowe w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”:

 • umiejętność wykorzystania urządzeń i możliwości programów technologii cyfrowej w opiece nad osobami w starszym wieku,
 • wykorzystanie cyfryzacji do inwentaryzowania asortymentu leków i suplementów pacjenta indywidualnego,
 • problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku – obserwacja chorego, pomiar parametrów i kontrola stanu zdrowia za pomocą technologii cyfrowych,
 • pielęgnacja osób starszych przez opiekuna domowej opieki osobistej w domu pacjenta – wykorzystanie nowych technologii,
 • aktywność online – kontrola i bezpieczeństwo opieki nad osobami w wieku starszym.
 • problemy techniczne – rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów technologii cyfrowej podczas opieki nad osobą zależną – współpraca z serwisami wsparcia technicznego z domu pacjenta,
 • realizacja e-recept pacjentów pozostających pod opieką, zmiany w wystawianiu i realizacji e-recept – aktualizacja,
 • zapewnienie najwyższej jakości i efektywności opieki nad osobami w starszym wieku z wykorzystaniem programów cyfrowych, a podnoszenie standardów opieki medycznej,
 • narzędzia służące ochronie bezpieczeństwa informacji klientów, którzy pozostają pod opieką opiekunów. Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
 • tworzenie i nadzorowanie bazy klientów osób z uwzględnieniem zasad RODO; ADO,
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu i przechowywaniu wszelkich danych osobowych podopiecznych,
 • zasady prawidłowego żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – monitorowanie diet za pomocą aplikacji,
 • komunikacja online pracownika domowej opieki z podopiecznymi i ich rodzinami.
 • skuteczne sposoby „szukania” i bycia „odnalezionym” w Internecie – rozszerzenie siatki pacjentów opieki domowej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach przez zainteresowane firmy o wyżej wskazanych profilach działalności, a także placówki publiczne, które chcą poszerzyć swoje kompetencje cyfrowe.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, urzędy, fundacje prowadzące działalność na terytorium Polski, wszyscy pracodawcy. Oznacza to, że każdy podmiot zatrudniający przynajmniej jedną osobę w oparciu o umowę o pracę ma możliwość starania się o wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

 • Uzgodnienie z nami preferowanego dla Państwa tematu i terminu szkolenia.
 • Wypełnienie wniosku i aktualnych załączników (jesteśmy dla Państwa dyspozycji podczas wypełniania kompleksowej dokumentacji).
 • Złożenie przez Państwa dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu i oczekiwanie na decyzję.
 • Podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • Realizacja szkolenia.
 • Rozliczenie szkolenia na podstawie faktury i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych przez pracowników.

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełniać co najmniej jeden z poniższych priorytetów:

=> wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,

=> wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

=> wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

=> wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

=> wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

=> wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji – tel.: +48 504 261 182.